Có thể thuê phòng học trong trường hợp lớp học trống tiết

Đối tượng: Tất cả mọi người

Thời gian: 30 phút